Slik fungerer det

Oppdragsgiver ber sin bank om å utstede garantien. Garantien sendes vanligvis direkte til benefisianten (garantikreditor). Benefisianten fremsetter krav under garantien dersom oppdragsgiveren ikke oppfyller avtalen.

En garanti kan for eksempel brukes som sikkerhet for betaling av varer og tjenester, oppfyllelse av kontrakt og tilbakebetaling av forskudd.

Garantien sikrer bare betaling av eventuell erstatning maksimert til garantibeløpet. Garantien kan sikre flere ulike typer transaksjoner, og de mest vanlige garantitypene er: kontraktsgarantier (herunder forskuddsgarantier), betalingsgarantier, lånegarantier, og garantier for riktig betaling av skatter og avgifter.

Tips og råd

Garantien utstedes enten som:

  • Selvskyldnergaranti: Garantisten avventer oppdragsgivers instruks ved et evt. krav. Ved en eventuell tvist vil garantisten avvente til denne er løst, enten ved minnelig overenskomst, voldgiftsdom eller endelig rettskraftig dom, eller
  • On-demand garanti (Påkravsgaranti): Garantisten utbetaler på første skriftlige forlangende fra benefisianten uavhengig av eventuelle tvister mellom partene.

For både selvskyldnergarantien og On-demand garantien gjelder den lov (f.eks. norsk lov) som garantien er utstedt under. I tillegg bør on-demand garantiene henvise til den Internasjonale Handelskammer (ICC) sitt regelver for on-demand garantier; "Uniform rules for demand guarantees (URDG758), ICC Publication No. 758, 2010 Revision".

Liten ordliste for trade finance